sunnuntai 8. lokakuuta 2017

Oppimisen alueet – Tutkin ja toimin ympäristössäniOppimisen osa-alueista ”Tutkin ja toimin ympäristössäni” antaa lapsille valmiuksia havainnoida, jäsentää ja ymmärtää ympäristöä. Tarkoituksena on ohjata lapsia tutkimaan ja toimimaan luonnossa ja rakennetussa ympäristössä. Lasten omakohtaiset havainnot, kokemukset ja elämykset tukevat heidän ajattelua ja oppimista sekä auttavat ymmärtämään syy- ja seuraussuhteita. ”Tutkin ja toimin ympäristössäni” -osa-alue koostuu kolmesta kokonaisuudesta: matemaattisesta ajattelusta, ympäristökasvatuksesta sekä teknologiakasvatuksesta.

Laaja-alaisesta osaamisesta tämä oppimisen alue tukee ajattelua ja oppimista tutkimisen, ihmettelyn, oivaltamisen ja oppimisen ilon kautta. Ympäristön nimeäminen, jäsentäminen ja kuvaaminen ovat olennainen osa tätä oppimisen osa-aluetta. Itsestä huolehtimisen ja arjen taidot näkyvät tässä oppimisen alueessa muun muassa siinä, miten lapsia ohjataan tekemään kestävän elämäntavan mukaisia valintoja. Erityisesti ”Tutkin ja toimin ympäristössäni” osa-alue tukee monilukutaitoa sekä tieto- ja viestintäteknologista osaamista. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matemaattinen ajattelu:
tavoite:
 • Oivaltamisen ja oppimisen ilo
 • Tutustutaan matematiikkaan ja sen osa-alueisiin havainnollisen ja leikinomaisen toiminnan myötä 


toteutus:
 • Ohjataan kiinnittämään huomiota päivittäisissä tilanteissa ja ympäristössä ilmenevään matematiikkaan
 • Innostetaan pohtimaan ja kuvailemaan matemaattisia havaintojaan
 • Havaintoja ilmaistaan ja tarkastellaan esimerkiksi kehollisesti tai eri välineiden ja kuvien avulla
 • Tarjotaan mahdollisuuksia luokitella, vertailla ja asettaa järjestykseen asioita ja esineitä sekä löytää ja tuottaa säännönmukaisuuksia
 • Kannustetaan oppimisympäristöön liittyvien ongelmien löytämisessä, pohtimisessa ja päättelyssä sekä ratkaisujen etsimisessä
 • Lukukäsitteen kehittymistä (lukumäärä-lukusana-numeromerkintä) tuetaan monipuolisesti vuorovaikutteisissa tilanteissa, esimerkiksi leikkiä ja lapsia houkuttelevia materiaaleja hyödyntäen: Lapsia innostetaan havainnoimaan lukumääriä ympäristöstä ja taitojen karttuessa liittämään ne lukusanaan ja numeromerkkeihin taitojensa mukaan
 • Lukujonotaitoja ja nimeämistä voidaan kehittää esimerkiksi lorujen ja riimien avulla
 • Lasten kanssa kokeillaan mittaamista ja harjoitellaan sijainti- ja suhdekäsitteitä esimerkiksi liikuntaleikeissä, piirtäen tai eri välineiden avulla
 • Tuetaan lasten tilan ja tason hahmottamista
 • Kannustetaan tutkimaan kappaleita ja muotoja sekä leikkimään niillä
 • Lasten geometrisen ajattelun vahvistamiseksi heille järjestetään mahdollisuuksia rakenteluun, askarteluun ja muovailuun
 • Aikakäsitettä avataan esimerkiksi vuorokauden- ja vuodenaikoja havainnoimalla.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Ympäristökasvatus:
Oppimisen ulottuvuudet:
oppiminen ympäristössä
oppiminen ympäristöstä
toimiminen ympäristön puolesta

Oppimisenkohteet ja –ympäristöt:
 • Lähiluonto & rakennettu ympäristö
tavoite:
 • Vahvistaa lasten luontosuhdetta ja vastuullista toimimista ympäristössä sekä ohjata heitä kohti kestävää elämäntapaa
toteutus:
 • Retkeily sekä ympäristön tutkiminen
 • Luonnon ilmiöitä havainnoidaan eri aistein ja eri vuodenaikoina. Niistä keskustellaan ja niitä tutkitaan
 • Opetellaan ympäristöön liittyvien käsitteiden käyttöä
 • Eri kasvi- ja eläinlajien tunnistamisen harjoitteleminen
 • Opetellaan etsimään tietoa lasta kiinnostavista asioista
 • Luonto voi olla myös esteettisen kokemisen ja rauhoittumisen paikka
 • Ohjataan kunnioittamaan luontoa, sen kasveja ja eläimiä
 • Kestävään elämäntapaan kasvaminen sekä siinä tarvittavien taitojen harjoitteleminen esim. Roskaamaton retkeily, kohtuullisuuden ja säästäväisyyden opettelu, ruokailuun liittyvä vastuullisuus, energian säästäminen sekä jätteiden vähentäminen esimerkiksi kierrätyksen, tavaroiden korjaamisen ja uudelleenkäytön avulla. Samalla lapsia ohjataan kiinnittämään huomiota tekojen vaikutuksiin.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------Teknologiakasvatus:
tavoite:
 • Kannustaa lapsia tutustumaan tutkivaan ja kokeilevaan työtapaan
 • Ohjataan havainnoimaan ympäristön teknologiaa ja keksimään omia luovia ratkaisuja
 • Rohkaistaan tekemään kysymyksiä, etsimään niihin yhdessä vastauksia ja tekemään päätelmiä
 • Tavoite on, että lasten omakohtaisten kokemusten myötä herää ymmärrys siitä, että teknologia on ihmisen toiminnan aikaansaamaa
toteutus:
 • Havainnoidaan arjessa esiintyviä teknisiä ratkaisuja ja tutustutaan tietoteknologisiin laitteisiin sekä niiden toimintaan
 • Kiinnitetään koneiden ja laitteiden turvalliseen käyttöön
 • Tarjotaan mahdollisuuksia toteuttaa omia ideoitaan esimerkiksi rakennellen eri materiaaleista sekä kokeilla eri laitteiden toimintaa
 • Kannustetaan lapsia kuvailemaan tekemiään ratkaisuja
 • Pulmia ratkotaan ja onnistumisista iloitaan yhdessä
 • Toiminnassa voidaan hyödyntää lähiympäristön teknologisia ratkaisuja, esimerkiksi leluja, ja tutkia niiden toimintaperiaatteita
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------Seuraamalla blogia Facebookissa ja liittymällä materiaalipankkiin saat aina ajantasaista tietoa uusimmista kirjoituksista ja materiaalilisäyksistä.  Ei kommentteja:

  Lähetä kommentti

  Kiitos kommentistasi. Kaikki kommentit tarkistetaan.

  Kiitos vuodesta 2021

    Kiitos kaikille blogin lukijoille vuodesta 2021. Blogin alkukeväästä saimme lukea Tutkitusti-minisarjan myötä erilaisista ilmiöistä va...