sunnuntai 25. heinäkuuta 2021

Varhaiskasvatuksen ilmoitusvelvollisuus 1.8.2021

Rules, Board, Circle, Font, Wont

 Varhaiskasvatuslaki päivittyy 1.8.2021. Lakiin on lisätty muun muassa pykälä 57 a § (4.6.2021/453), henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus. Jos laki on jäänyt jostain syystä lukematta, nyt on hyvä aika päivittää oma tietämys.

Ilmoitusvelvollisuus varhaiskasvatuksen toteuttamiseen kohdistuvasta epäkohdasta tai epäkohdan uhasta tulee voimaan 1.8.2021. Ilmoitusvelvollisuuden tavoitteena on vahvistaa henkilöstön keinoja puuttua varhaiskasvatuksessa havaittuihin epäkohtiin tai niiden uhkiin mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.

Tieto ilmoitusvelvollisuuspykälän lisäämisestä tuli kesäkuun alussa ja ohjeistus sen osalta on vielä kuntia, opetushallitusta ja avia myöten vielä vaiheessa ja pykälän voimaan astuessa moni yksikkö joutuu toimimaan parhaansa mukaan ilman konkreettisia ohjeita. Mutta, kun ohjeistusta saadaan, niin jokaiseen yksikköön pitää laatia lain mukaisesti ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat menettelyohjeet kirjallisesti ja ne on pidettävä julkisesti nähtävillä.

Mitä laki edellyttää?

Laki edellyttää, että henkilöstö toimii varhaiskasvatuslain edellyttämällä tavalla ja jos henkilöstö huomaa tehtävissään epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamisessa, on sen ilmoitettava siitä viipymättä varhaiskasvatuksen toimipaikan toiminnasta vastaavalle henkilölle, eli käytännössä varhaiskasvatusyksikön johtajalle, joka ilmoittaa siitä varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle, joka usein on varhaiskasvatuspäällikkö. Varhaiskasvatuksen johtavan viranhaltijan on ilmoitettava asiasta edelleen aluehallintovirastolle tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle, jos epäkohtaa tai sen ilmeistä uhkaa ei toimenpiteistä huolimatta poisteta. Aluehallintovirasto tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi antaa määräyksen epäkohdan poistamiseksi ja päättää sitä koskevista lisätoimenpiteistä

Miten ilmoitus tehdään?

Ilmoitus tehdään aina kirjallisesti. Ilmoituksen saa tehdä salassapitovelvollisuuden estämättä. Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen johdosta. Lisäksi ilmoituksen tehneellä henkilöllä kohtuullisen ajan kuluessa oikeus saada tietää mihin toimenpiteisiin ilmoituksen johdosta on ryhdytty. 

Ilmoitusvelvollisuus koskee vain epäkohtia, jotka henkilöstö on itse havainnut työssään ja pystyy ne todentamaan. Ilmoituksen tulee sisältää vain epäkohdan tai sen uhan poistamista tarpeellisia tietoja. Ilmoitukseen tulee merkitä ilmoituksen tekijä, joka voi olla myös työyhteisö. Siihen kirjataan yksikkö, jota ilmoitus koskee ja mitä asiaa ilmoitus koskee, eli selostus epäkohdasta. Ilmoitukseen kirjataan myös vastaanottajan nimi, eli yksikön johtaja. Ilmoitukset säilytetään ilmoituksen tehdyn vuoden ja sitä seuraavan vuoden loppuun. Ilmoitukseen tulee tästä syystä merkitä ilmoituksen tekemisen päivämäärä.

Legal, Illegal, Choose, Choice, Antonym

Johtajien tehtävät

Varhaiskasvatusyksiköiden johtajien tulee ilman aiheetonta viivytystä käynnistää tarvittavat toimet epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi ja jos epäkohtaa tai ilmeisen epäkohdan uhkaa ei pystytä itsenäisesti poistamaan varhaiskasvatuksen toimipaikassa, on varhaiskasvatuksen johtavan viranhaltijan annettava asiassa tarpeellista ohjausta ja neuvontaa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi. Näistä toimista johtajien on syytä laatia muistio tai muu kirjallinen dokumentti, johon kirjataan päivämäärät, milloin johtaja on saanut tiedon epäkohdista ja milloin hän on aloittanut tarvittavat toimet epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi sekä mitä toimenpiteitä on tehty. Siihen on syytä kirjata, onko epäkohta tai sen uhka poistunut ja perustelut, jos toimenpiteisiin ei ryhdytä. Muistioon kirjataan myös, kenelle ilmoituksesta on kerrottu ja koska. Huomion arvoista on, että jos epäkohdalla ja siihen liittyvillä toimilla on erityistä merkitystä lapsen kasvun ja kehityksen kannalta, on varhaiskasvatustoiminnan muutoksesta ilmoitettava muutoksen kohteena olevan lapsen vanhemmalle tai muulle huoltajalle.

Mistä ilmoituksen voisi tehdä?(esimerkkejä)

  • tilanteesta, jossa varhaiskasvatuksen tavoitteet (varhaiskasvatuslain 3 §) eivät toteudu
  • varhaiskasvatuksen laadussa ilmenevistä puutteista
  • lapsen epäasiallisesta tai sopimattomasta kohtelusta
  • tilanteet, jossa varhaiskasvatuksen henkilöstön määrästä ja mitoituksesta poiketaan lainvastaisesti

 

Lähteet: Varhaiskasvatuslaki. 540/2018. Finlex. 

 

teksti: Varhaista Aikaa - tiimi, kuvat: Pixabay

 *************************************

 

Löydät blogin myös:

Facebookista Varhaista Aikaa - Varhaiskasvatuksen Aikaa

ja Instagramista @varhaista.aikaa 

Tervetuloa lukemaan ja seuraamaan 


***************************************

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos kommentistasi. Kaikki kommentit tarkistetaan.

Hyvinvoinnin aakkoset: A - arvosta itseäsi

Päätimme vuoden 2022 tekstiin hyvinvoinnin aakkosista , jossa aakkosten ensimmäiseksi valittiin A – arvosta itseäsi. Mitä arvostus ja itsear...