maanantai 20. maaliskuuta 2023

Eettinen kuormitus varhaiskasvatuksessa

 Free Path Feet photo and picture

Varhaiskasvatuksen henkilöstö kohtaa työssään fyysistä, kognitiivista ja psykososiaalista eli psyykkistä, sosiaalista ja eettistä kuormitusta, jotka koettelevat työhyvinvointia. Näistä eettistä kuormistusta koetaan tilanteissa, joissa työntekijä ei tiedä oikeaa tapaa toimia tai työntekijä joutuu toimimaan omien arvojensa tai sääntöjen ja normien vastaisesti. Eettistä kuormitusta voi syntyä, kun eettisesti haastavia tilanteita tapahtuu usein, eikä työntekijä saa mahdollisuutta käsitellä niitä. Eettinen kuormitus voi johtaa stressiin ja uupumiseen, erityisesti muiden kuormitustekijöiden yhteisvaikutuksessa. Eettinen kuormitus onkin stressireaktio, joka voi aiheuttaa turhautumista, suuttumusta ja jopa fyysisiä oireita.

Varhaiskasvatuksen arkeen kuuluvat eettiset valinnat, sillä etiikka ja eettisyys ovat osa varhaiskasvatusta.  Ristiriitoja työssä saattaa esiintyä, sillä yksilöiden arvot, asenteet ja ajatukset voivat olla hyvinkin erilaisia. Eettisesti haastavia tilanteita voi syntyä myös lasten kanssa toimimiseen liittyvistä erimielisyyksistä lasten, huoltajien, kollegoiden tai esihenkilön kanssa. Lisäksi työtapoihin, tavoitteisiin sekä resursseihin liittyvät tekijät saattavat kuormittaa.

Jotta eettiseen kuormitukseen voidaan puuttua, tarvitaan tietoa, millaisissa tilanteissa ja kuinka usein kuormitusta koetaan. Yhteiset keskustelufoorumit, kuten yksikköpalaverit ovat yksi foorumi, jossa voidaan käydä keskustelua siitä, missä tilanteissa työntekijät kuormitusta kokevat. Työhyvinvointikyselyt voivat myös antaa dataa asiasta. Esihenkilön tehtävänä työhyvinvoinnin näkökulmasta on nostaa eettisesti haastavat tilanteet myös avoimeen keskusteluun, jotta niihin voidaan yhdessä pohtia ratkaisumahdollisuuksia. Käsittelemällä eettisiä asioista ja koettua eettistä kuomaa, voidaan luoda parempaa työhyvinvointia, vähentää poissaoloja ja parantaa asiakkaiden kohtaamista. 

 

Eettisiä keskusteluja voidaan käydä muun muassa aiheista:

Mitkä ovat meidän työtämme ohjaavat arvot ja eettiset ohjeet?

Onko meillä yhteinen käsitys, mikä on oikea ja väärä tapa tehdä työtä?

Mitkä ovat tilanteita, joissa koet, ettet pysty toimimaan niin eettisesti kuin haluaisit?

Mikä sinua estää toimimasta eettisesti?

Uskallanko puuttua, jos näen tai koen jonkun toimivan työssä epäammatillisesti tai epäeettisesti?

 

Yhteisen keskustelun lisäksi eettinen työkulttuuri tarvitsee yhdessä läpikäytyä tietoa, arvokeskustelua sekä yhdessä sovittuja ohjeita. Jokainen työntekijä tarvitsee myös keinoja ja osaamista tehdä työnsä vastuullisesti sekä eettisesti. Osaamista kehittyy koulutuksen lisäksi ja sen jälkeen työuran varrella. Osaamisen kehittyminen myös  tarvitsee muiden ammatillista tukea. Työyhteisön tukena toimii yhdessä luotu turvallinen, avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus. Työn eettiset periaatteet ja niiden tiedostaminen ja tunnistaminen helpottavat eettisten asioiden esille nostoa. Päämääränä eettisen kuorman keventämisessä on eettisempi työkulttuuri ja hyvinvoivat työntekijät. 


Eettisessä työkulttuurissa:

Jokainen työntekijä tietää odotukset omalle työlleen, työn tavoitteet, vastuut ja oikeudet

Jokainen työntekijä on sitoutunut yhteisiin arvoihin ja periaatteisiin

Työyksikön säännöt ovat kaikille selkeät

Eettiseen toimintaa on riittävästi osaamista, aikaa ja henkilöstöä

Työn eettisestä tekemisestä keskustellaan yhdessä avoimesti

Työtä eettisesti haastaviin tilanteisiin haetaan yhdessä ratkaisumahdollisuuksia

Epäammatillisuuteen ja epäeettisyyteen puuttuu jokainen, joka sitä havaitsee

Työntekijät tukeva ja kannustavat toisiaa eettiseen toimintaan ja vastuullisuuteen

Esihenkilö luo eettistä toimintakulttuuria omalla esimerkillään

 

Eettinen osaaminen helpottaa eettisten ristiriitojen hallintaa. Kollegan mielipiteiden ja näkemyksen ymmärtäminen voi auttaa ymmärtämään, miksi hän ajattelee jostain asiasta tietyllä tavalla tai miksi hän toimii tietyllä tavalla. Yhteinen reflektointi työstä ja työtavoista myös auttaa näkemään arkea ja erilaisia tapoja tehdä työtä. Avaamalla näitä tapoja, voidaan myös niiden eettisyyttä tarkastella yhdessä ja löytää eettisesti kestäviä ratkaisuja. 

Eettinen toiminta on koko työyhteisön vastuulla. Vastuullinen toiminta rakentuu kyvystä tunnistaa eettisiä kysymyksiä, taidosta ratkaista eettisiä ongelmia sekä rohkeudesta ottaa puheeksi asioita ja toimia eettisesti työssä. Eettisessä tiimissä työn tekeminen on eettisesti vähemmän kuormittavaa.

 

Eettinen tiimi:

Tiimin jäsenille sallitaan virheet. Niitä ei käytetä heitä vastaan.

Tiimin jäsenet pystyvät nostamaan keskusteluun vaikeitakin asioita.

Tiimissä sallitaan eriäviä mielipiteitä ja niistä keskustellaan kasvotusten.

Tiimissä uskalletaan tehdä asioita uudella tavalla ja kokeilla uutta.

Tiimissä on helppoa pyytää apua toisilta tiimin jäseniltä.

Tiimissä toimitaan siten, että jokainen jäsen voi loistaa.  

Jokaisen tiimin jäsenen ainutlaatuisia taitoja ja kykyjä arvostetaan ja hyödynnetään osana arkea

 

Työssä jaksamisen näkökulmasta on tärkeää, että työyhteisössä on turvallinen ilmapiiri, jossa voidaan avoimesti jakaa kokemuksia työstä, myös siihen liittyvästä eettisestä kuormituksesta. Kun vaikeista asioista keskustellaan ja niitä käsitellään, kyky tunnistaa eettisiä kysymyksiä kehittyy. Kun eettisesti mietityttävistä asioista keskustellaan yhdessä sovitulla tavalla (esimerkiksi dialogisesti) ja säännöllisesti, rohkeus ja luottamus ottaa asioita puheeksi vahvistuu. Jokainen voi myös arvioida, reflektoida, omaa toimintaansa eettisesti haastavissa tilanteissa.

Tunnistatko sinä eettisesti kuormittavia tilanteita työssäsi? Ota ne rohkeasti puheeksi.

 

 

Lähteet ja inspiraatio:

Työterveyslaitos. Vanhustyön vatupassi.

 

Teksti: Outi Moilanen

Kuva: Pixabay

 

 

Blogin löydät myös Instagramista ja Facebookista

**************************************

Facebookissa:Varhaista Aikaa - Varhaiskasvatuksen Aikaa + materiaalipankki

Instagramissa: @varhaista.aikaa 

**************************************

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos kommentistasi. Kaikki kommentit tarkistetaan.

Eettinen kuormitus varhaiskasvatuksessa

  Varhaiskasvatuksen henkilöstö kohtaa työssään fyysistä, kognitiivista ja psykososiaalista eli psyykkistä, sosiaalista ja eettistä kuormi...