lauantai 1. syyskuuta 2018

Työyhteisötaidot
Esimiestaidoista, alaistaidoista ja itsensä johtamisesta moni on varmasti kuullut. Jos nämä yhdistää kaikki yhteen voidaan hyvin puhua työyhteisötaidoista (organizational citizenship). Työyhteisötaidot tekevät työn tekemisestä sujuvaa ja mukavaa. Työyhteisötaidot ilmenevät muun muassa asiallisena käyttäytymisenä, vastuullisuutena, haluna osallistua työpaikan kehitystyöhön, hyvinä tekoina sekä myönteisenä asennoitumisena työyhteisön jäseniä, esimiestä ja työpaikkaa kohtaan.

Työyhteisötaitoihin kuuluvat hyvät vuorovaikutustaidot. Ne vaativat tiimissä toimimista, rakentavan palautteen antamista ja saamista. Työyhteisötaidot perustuvat oman ja toisen roolin ymmärtämiselle työyhteisössä, viestintä- ja vuorovaikutustaidoille sekä itsensä johtamisen taidoille.

Niin työntekijän kuin esimiehen kuuluu kehittää omia työyhteisötaitojaan, mutta jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa siihen, miten itse työyhteisössä toimii. Työyhteisöissä tarvitaan taitoa kuunnella ja tuoda asioita esille. Asioita on lupa kyseenalaistaa ja etsiä uusia toimivampia ratkaisuja. Työyhteisötaidot edellyttävät kykyjä ja taitoja vaikuttaa omassa työssä rakentavalla tavalla sekä kykyä tehdä töitä yhdessä.Työyhteisötaitojen kehittämistä voi tarkastella ainakin kolmelta taholta: 1.yksilön, 2.työntekijän ja esimiehen sekä 3. työyhteisön tasolta.


Yksilön taso
Jokaisen yksilöllisellä tasolla työyhteisötaidot tiivistyvät kolmeen osa-alueeseen. 

 1. Jokaisella on vastuu omasta perustehtävästään ja hyvistä työoloista. 
 2. Jokaisella on vastuu omasta jaksamisestaan: työ, vapaa-aika ja lepo pitää olla tasapainossa.
 3. Jokaisella on vastuu itsensä kehittämisestä työssä ja vastuu kehittää työtä.

Perustehtävä ja työolot tulevat usein esille ristiriidoissa. Ristiriitojen ilmetessä työyhteisötaidot tulevat esille kommunikoinnissa ja empatiassa. Työyhteisötaidot vaativat myös tunnetaitoja ja muiden kannustamista. Jokainen työntekijä tarvitsee kykyä vastaanottaa ja antaa palautetta sekä oppia niistä tilanteista. taitoja


Yksilön tasolla työyhteisötaidoista voisi korostaa:

 • Vuorovaikutustaitoja: erityisesti kuuntelemista
 • Toiminnan peruslähtökohtana itsensä ja toisten arvostusta ja kunnioitusta
 • Avoimuutta ja rehellisyyttä luottamuksen synnyttäjinä
 • Empatiaa, kykyä asettua toisen ihmisen asemaan
 • Kykyä olla aidosti läsnä kiinnostuneena ja keskittyneenä
 • Tunneälyä, kykyä ymmärtää tunteiden merkitystä vuorovaikutuksessa
 • Itsetuntemusta, omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen
 • Hyviä käytöstapoja: toisten huomiointia sanoin ja elein
 • Itsereflektiokykyä, oman toiminnan itsearviointia
 • Jatkuvaa oppimiskykyä


Yksilön pitää työyhteisössä ymmärtää oma ja toisten rooli ja pystyä vuorovaikutukseen sekä kyetä johtamaan itseään. Omien työkavereiden ja esimiehen arvostaminen, tukeminen ja auttaminen hyödyttävät koko työyhteisöä. Työntekijälle työyhteisötaidot esittävät vaatimuksen keskittymään perustehtävään. Ne vaativat olemaan läsnä, kuuntelemaan, toimimaan yhteistyössä ja ajattelemaan myönteisesti. Hyvät työyhteisö taidot vaativat myös avoimuutta, luotettavuutta ja rehellisyyttä.Esimiehen ja työntekijän välinen taso
Esimieheltä odotetaan työyhteisötaidoista samoja asioita kuin yksilöltä. Lisäksi esimieheltä odotetaan oikeudenmukaisuutta ja kannustamista. Esimiehen tehtävä on huolehtia työntekijöiden perehdytyksestä ja opastamisesta. Hänen tehtävänsä on kirkastaa tehtävän tavoite ja pitää huolta, että kaikki tietävät mikä on heidän perustehtävä. Esimiehen työyhteisötaitoihin kuuluu, että hän kertoo odotuksensa työntekijöille ja antaa mahdollisuuden jokaiselle kehittyä, osallistua ja tehdä yhteistyötä.


Työyhteisön taso
Työyhteisö, jossa työntekijät ovat sitoutuneita oman osaamisensa kehittämiseen ja jakamaan omaa osaamistaan, toimii paremmin kuin yhteisöt, joissa tiedot ja taidot pidetään omana tietona. Työyhteisön sosiaalinen ilmapiiri ja sosiaalinen toimivuus heijastelevat myös työyhteisötaitoja. Esimies omalla panoksella ja työntekijöiden tuella voi vaikuttaa siihen, millainen työilmapiiri työyhteisöissä vallitsee. 

Tiimissä työskennellessä jokaisella on vastuu tiedon aktiivisesta jakamisesta muille. Jokaiselle kuuluu vastuu kommunikoida työtoverille työhön liittyvistä asioista. Tiimityöskentely vaatii muiden erilaisuuden ymmärtämistä ja sen hyödyntämistä työssä. Vaikeissa tilanteissa työtoverin tukeminen on yksi työyhteisötaito. 


työyhteisössä tarvittavia taitoja ovat:

 • organisaation perustehtävän ymmärtäminen
 • oman tehtävän ymmärtäminen osana kokonaisuutta
 • organisaation arvojen ja pelisääntöjen tunteminen sekä noudattaminen
 • itsensä jatkuva kehittäminen
 • ammatillisuus, empaattisuus ja eettisyys
 • hyvä työkäyttäytyminen ja vuorovaikutustaidot
 • monipuoliset ratkaisutaidot ristiriitatilanteissa
Työyhteisötaidoilla, työhyvinvoinnilla sekä toiminnan tuottavuudella ja laadulla on yhteys. Hyvät työyhteisötaidot:

 • Lisäävät organisaation tehokkuutta ja innovaatiokykyä
 • Antavat keinoja vaikuttaa perustehtävän tekemiseen
 • Auttavat tavoitteen saavuttamisessa
 • Tehostavat ajankäyttöä ja parantavat työn laatua
 • Auttavat muutoksissa
 • Helpottavat vuorovaikutusta ja johtamista
 • Auttavat hiljaisen tiedon siirtymistä
 • Vähentävät esimiehen valvonnan tarvettaKuinka hyviksi arvioit omat, esimiehesi tai työyhteisön työyhteistötaidot? Työyhteisötaitojen pikatestin löydät täältä.Blogia voit lukea myös  Facebookissa Varhaista Aikaa - Varhaiskasvatuksen aikaa -sivustolla. 
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos kommentistasi. Kaikki kommentit tarkistetaan.

Kiitos vuodesta 2021

  Kiitos kaikille blogin lukijoille vuodesta 2021. Blogin alkukeväästä saimme lukea Tutkitusti-minisarjan myötä erilaisista ilmiöistä va...