torstai 10. toukokuuta 2018

Tiimin arviointi – tiimiarviointi
Varhaiskasvatuksen toiminnan arvioinnin tulee olla oma-aloitteista, suunnitelmallista ja säännöllistä. Ammattikasvattajien tavoitteellinen ja suunnitelmallinen itsearviointi on keskeisessä asemassa varhaiskasvatuksen laadun ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Arvioinnin kohteena voi olla eri asioita. Jos halutaan arvioida pedagogisia työtapoja, ilmapiiriä, toiminnan sisältöä ja oppimisympäristöä, yksi tapa on arvioida tiimiä, koko tiimin toimintaa ja sen yksilöiden toimintaa.

Koko tiimin toiminnan arviointia voi lähestyä kysymällä tiimissä, mitkä asiat tiimiläisten mielestä toimivat ja missä olisi kehitettävää. Uuden vasun hengen mukaisesti lienee syytä tarkastella ainakin tiimin toiminnan tavoitteellisuutta. Jos tavoitteita on jäänyt saavuttamatta voi olla hyvä pysähtyä ja miettiä miksi. Voiko syy olla tavoitteen asettelussa? Hyvän tavoitteen kriteereitä ovat: tavoite on yhdessä sovittu, konkreettinen, saavutettavissa ja arvioitavissa oleva sekä innostava. Asetettuja tavoitteita myös seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Ajankäyttö ja kiire ovat usein keskustelussa vilahtavia asioita myös arvioitaessa toimintaa. Ajankäytöllisesti voi olla hyvä pysähtyä arvioimaan esimerkiksi omia tiimipalavereitaan.

Tehokkaissa tiimipalavereissa:
 1. Palaverilla on selkeä tavoite
 2. Palaveri alkaa ja loppuu aikataulun mukaan
 3. Jokainen osallistuja toimii aktiivisesti ja rakentavasti
 4. Palaverit ovat ennalta suunniteltu vastuiden mukaan ja palaverin sisältö on selvillä ennen alkua tai se kerrotaan heti alkuun.
 5. Palaverin sisältö on mietitty: mihin aikaa käytetään.
 6. Jokainen osallistuja on valmistautunut palaveriin ja sitoutunut toteuttamaan palaverille asetut omat vastuut
 7. Jokainen keskittyy palaverin aiheeseen
 8. Palaverin asiat kirjataan ylös muistioon
 9. Palaverikäytäntöjä arvioidaan ja kehitetään oma-aloitteellisesti ja säännöllisesti.

Tiimin tekemään työtä voidaan arvioida laadun kautta: Miten tiimiläisten osaaminen näkyy työtehtävissä? Kohtaako osaaminen työtehtävien vaatimukset? Kuinka asiakaslähtöistä työ on? Miten lasten ja huoltajien osallisuus näkyy arjessa? Kuinka taitavia tiimiläiset ovat asiakaspalvelutyössään? Miten hyvin tiimin asettamat aikataulut pitävät? Millaiset vuorovaikutustaidot tiimiläisillä on? Millaiset tiimityötaidot tiimissä on? Miten tiimin jäsenet osallistuvat tiimin toiminnan kehittämiseen?

Omaa työtehtävää tiimissä voi hahmottaa myös ajankäytön pohtimisella: Kuinka paljon minä käytän aikaani eri tehtäviin ja ovatko ne niitä, joihin minun pitää käyttää aikaani. Käytänkö työaikani oikein?

Työn hahmottaminen:
Työtehtävä
Osuus ajankäytöstä
Asiantuntijatehtävä: lasten kanssa toimiminen

Yhteistyötehtävät huoltajien kanssa

Yhteistyötehtävät yksikön sisällä

Yhteistyötehtävät muiden verkostojen kanssa

Kirjalliset tehtävät

Oman tiimin toiminnan suunnittelu

Oman vastuualueen suunnittelu (esim. pienryhmä)

Tiimin johtaminen

Toiminnan arviointi ja kehittäminen

yhteensä
100%


Mikäli tiimi ei ole tiimin muodostushetkellä pohtinut niitä asioita, mitkä vaikuttavat siihen, että heidän tiiminsä toimii ja onnistuu tehtävässään, niin arvioinnissa tiimin olisi hyvä kirjata positiivisia asioita, joilla tiimin työ saada tavoitteelliseksi, toimivaksi ja tuottavaksi työn perustehtävän ja -tarkoituksen mukaisesti. Tässä toimii hyvänä apukeinona Positiivisen tiimin huoneentaulu, johon kirjataan ne asiat mitä asioita tiimi toiminnassa tavoittelee ja minkä mukaan pyrkii toimimaan.

Tiimistä voidaan tehdä myös yhdessä Tiimidiagnoosi jossa jokainen tiimin jäsen arvioi tiimin eri osaamisalueita:
 1. Tiimin vuorovaikutus
 2. Tiimin sisäisen yhteistyön toimivuus
 3. Tiimin jäsenten sitoutuminen tavoitteisiin
 4. Tiimin ongelmanratkaisukyky
 5. Tiimin jäsenten keskinäinen vastuu
 6. Tiimin tuloksellisuus
 7. Palaverien tehokkuus
 8. Tiimin sisäinen luottamus
 9. Tiimin kehityskyky
Tiimidiagnoosissa eri osa-alueet arvioidaan asteikolla 1-3. Jos asia on kunnossa = 3, Jos asiaa voi vielä parantaa = 2, Jos asia ei toimi kunnolla = 1. Kun jokainen on tehnyt arvionsa, niistä keskustellaan avoimesti tiimissä ja etsitään ratkaisuja niihin asioihin, joissa on eniten haastetta.


Mikäli tiimi toimii ja sen vuorovaikutus on avointa ja tiimissä uskalletaan antaa palautetta, tiimi voi tehdä jäsenten välisen vertaisarvioinnin asteikolla 1-5, jossa 5 = erinomainen ja 1 = heikko.

Tiimin jäsenten arviointi

NIMI:
 1. Kommunikoi avoimesti ja selkeästi
 2. Suhtautuu kunnioittavasti ja arvostavasti muihin tiimin jäseniin
 3. Kuuntelee ja arvostaa muiden ajatuksia
 4. Jakaa osaamistaan ja informoi avoimesti ja aktiivisesti
 5. Osaa työskennellä yhdessä muiden kanssa rakentavassa ja auttavassa hengessä
 6. Tunnistaa oman vastuunsa ja suorittaa tehtävänsä täsmällisesti ja aikataulujen mukaan
 7. Rakentaa omalla toiminnallaan positiivista ilmapiiriä
 8. On valmis auttamaan muita
 9. Osaa pyytää tarvittaessa apua
 10. Omaa hyvät asiakaspalvelutaidot
 11. Puhuu kunnioittavasti asiakkaille
 12. Toimii työyhteisössä ammatillisesti

Kun tiimiläinen saa omat arviointinsa tiimin muilta jäseniltä, on tarkoitus pysähtyä ja tutkailla mitkä asiat toiset näkevät vahvuuksiksi ja mitkä kehittämisen kohteiksi. Tämän arvioinnin tarkoitus on vahvistaa omavastuuta työstä. Arvioinnin käyttö vaatii vahvaa luottamusta tiimissä ja uskallusta kehittää itseään.

Tiimin jäsenten välisen arvioinnin jälkeen tuloksia voi peilata 

Tehokkaan työntekijän huoneentauluun”:
Tiedä, mitä olet tekemässä
Hoida tehtäväsi kunnolla
Kohtele työtovereitasi kunnioittavasti
Ota huomioon muut
Tiedä mitä tiimissäsi ja yksikössäsi tapahtuu
Älä puutu liikaa toisten tekemisiin
Arvosta tiimiläisiäsi
Ole kannustava ja jaa kiitosta muille
Käyttäydy ammattimaisesti


Arvioinnin jälkeen kannattaa kirjata omat kehittämistavoitteet ylös: Mikä on minun haasteeni työssä ja millä keinoilla voin muuttaa haasteen vahvuudekseni?

      Haaste: 
          Kehittämistavoite:
Keinot joilla pyrin tavoitteseeni:
1.
2.
3.
4.
5.


Olennaisinta arvioinnissa on, että sen tarkoitus on kehittää työtä - löytää ne kohteet, joita voi tehdä paremmin.


Tervetuloa lukemaan blogia myös Facebookiin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos kommentistasi. Kaikki kommentit tarkistetaan.

Kiitos vuodesta 2021

  Kiitos kaikille blogin lukijoille vuodesta 2021. Blogin alkukeväästä saimme lukea Tutkitusti-minisarjan myötä erilaisista ilmiöistä va...